Zasady Udostępniania Dokumentacji Medycznej

Dokumentacja medyczna udostępniana jest:

 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport);
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem dowodu tożsamości i odpowiedniego dokumentu: rodzicom, do chwili ukończenia przez osobę 18 lat (za okazaniem metryki urodzenia dziecka)
  lub opiekunom ustanowionym przez sąd dot. opieki nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym (dokument: stosowne orzeczenie), kurator (dokument z którego wynika uprawnienie także
  w tym zakresie), a w przypadku pacjenta, który ukończył 16 lat, także za jego zgodą;
 • za okazaniem dowodu tożsamości;
 • po śmierci pacjenta – osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;
 • innym podmiotom niż wymienionym w pkt 1-4, określonym w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta
  i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Formy udostępniania dokumentacji medycznej:

 • do wglądu na miejscu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć; (dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej, jak i prowadzonej w formie elektronicznej);
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii z dokumentacji papierowej oraz wydruku
  z dokumentacji elektronicznej lub kopii wyników badań na nośnikach elektronicznych;
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (istotne jest ustalenie terminu zwrotu), jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.
 • na informatycznym nośniku danych.

Ogólne zasady udostępniania dokumentacji medycznej:

 • W celu uzyskania dokumentacji medycznej osoby podmioty, organy, wymienione w ust. 1 pkt 5 występują z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej w formie ustnej lub pisemnej. Wykorzystując formą pisemną zaleca się wykorzystanie wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 • Wnioski, o których mowa w ppkt 1 można pobrać w rejestracji Spółki lekarzy INTERCOR Sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.intercor.pl
 • Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia w poradniach do wglądu następuje w obecności
  lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w komórce organizacyjnej,
  w której dokumentacja została sporządzona. Zbiorcza dokumentacja medyczna udostępniana jest
  w zakresie wpisów dotyczących danego pacjenta.
 • Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej w pozostałych przypadkach niż opisane w pkt. 3,4 następuje:
  a) w formie ustnej osobiście lub telefonicznie oraz pisemnej osobiście można składać w dni robocze
  od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 19:00 w rejestracji Spółki Lekarzy INTERCOR Sp. z o.o.
  b) w formie pisemnej za pomocą poczty (także i poczty elektronicznej) należy przesłać na adres pocztowy Spółka Lekarzy INTERCOR Sp. z o.o. ul.Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz lub adres email: rejestracja@intercor.pl
 • W przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej do wniosku należy dołączyć pisemne „Upoważnienie do udostepnienia dokumentacji medycznej”, którego wzór stanowi załącznik nr 2.
 • Poświadczeń zgodności z oryginałem wydawanych dokumentów dokonuje Kierownik Obsługi Klienta lub inny upoważniony przez niego pracownik.
 • Dokumentacja medyczna wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku. W przypadku przesłania wniosku pocztą elektroniczną po tych godzinach pracy, jako datę złożenia wniosku przyjmuje się kolejny dzień roboczy i termin ten liczy się od kolejnego dnia roboczego.
 • Dokumentacja medyczna pacjentów Spółki Lekarzy Intercor Sp. z o.o. wydawana bezpośrednio wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej w rejestracji udostępniona jest po okazaniu dowodu uiszczenia stosownej opłaty, o której mowa w ust. 4 pkt 1. Opłaty można dokonać w rejestracji.
 • Dokumentacja medyczna wydawana jest w rejestracji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00 (ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz);
 • Udostępnienie dokumentacji medycznej musi być potwierdzone datą i podpisem udostępniającego
  oraz osoby, której ją udostępniono na złożonym wniosku (w przypadku odbioru dokumentacji)
  i odnotowuje się w rejestrze udostępnienie dokumentacji medycznej,
 • Na wniosek zainteresowanego dokumentacja medyczna zostaje wysłana wraz dołączoną fakturą VAT
  za udostępnienie dokumentacji medycznej.
 • Odmowa udostępnienia dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

Zasady odpłatności

 • Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej określa zarządzenie Prezesa Zarządu. Wyliczenie opłaty za udostępnienie dokumentacji w indywidualnych przypadkach należy do Kierownika Obsługi Klienta lub upoważnionego przez niego pracownika.
 • Opłaty, o której mowa w pkt 1 nie pobiera się za udostępnienie dokumentacji medycznej:
  a) na potrzeby organów rentowych;
  b) w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;
  c) gdy wnioskodawca będący osobą fizyczną wykaże, że nie jest w stanie ponieść opłaty bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, po uzyskaniu decyzji Dyrektora Centrum o zwolnieniu z uiszczenie opłaty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 33 999 33 lub adresem email: rejestracja@intercor.pl