PORADNIE

Medycyny pracy

Specjalista Medycyny Pracy
lek. med.
Pastuszak Paweł
Specjalista Medycyny Pracy
lek.med.
Koziołkiewicz Dorota
Poradnia w trakcie organizacji – ruszamy wkrótce
Zakres usług:
 • Badania wstępne
 • Badanie profilaktyczne
 • Badanie kandydatów na kierowców (w tym transport drogowy)
 • Badanie do pracy w klimacie tropikalnym i zimnym
 • Badanie do morskiego i śródlądowego świadectwa zdrowia
 • Badanie do prac podwodnych
 • Badanie do pracy w promieniowaniu jonizującym
 • Badanie do pozwolenia na broń
 • Badanie do wpisu na listę pracowników ochrony
 • Badanie do wpisu na listę pracowników zabezpieczenia technicznego
 • Badanie sędziów, prokuratorów itp raz kandydatów/członków rad nadzorczych
 • Badanie pracowników zatrudnionych w Transporcie Kolejowym
 • Badanie do celów sanitarno – epidemiologicznych
 • Badanie detektywów
 • Badanie OSP, PSP, Policjantów i Żołnierzy
PORADNIE

Medycyny pracy

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

W SPÓŁCE LEKARZY INTERCOR SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY

 1. Dokumentacja medyczna jest udostępniana:

 • pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport);

 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem dowodu tożsamości i odpowiedniego dokumentu: rodzicom, do chwili ukończenia przez osobę 18 lat (za okazaniem metryki urodzenia dziecka)

  lub opiekunom ustanowionym przez sąd opieki nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym (dokument: stosowne orzeczenie), kurator (dokument z którego wynika uprawnienie także

  w tym zakresie), a w przypadku pacjenta, który ukończył 16 lat, także za jego zgodą;

 • osobie upoważnionej przez pacjenta w dokumentacji medycznej albo w pisemnym upoważnieniu

  z notarialnie lub urzędowo poświadczonym podpisem upoważniającego za okazaniem dowodu tożsamości;

 • po śmierci pacjenta – osobie upoważnionej przez pacjenta za życia lub osobie, która w chwili zgonu pacjenta była jego przedstawicielem ustawowym;

 • innym podmiotom niż wymienionym w pkt 1-4, określonym w art. 26 ust. 3 ustawy o prawach pacjenta

  i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 1. Formy udostępnienia dokumentacji medycznej:

 • do wglądu na miejscu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, z zapewnieniem pacjentowi lub innym uprawnionym organom lub podmiotom możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć; (dotyczy to zarówno dokumentacji papierowej, jak i prowadzonej w formie elektronicznej);

 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów, kopii z dokumentacji papierowej oraz wydruku

  z dokumentacji elektronicznej lub kopii wyników badań na nośnikach elektronicznych;

 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu (istotne jest ustalenie terminu zwrotu), jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji, a także w przypadku gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta.

 • na informatycznym nośniku danych.

 1. Ogólne zasady udostępnienia dokumentacji medycznej:

1)    W celu uzyskania dokumentacji medycznej osoby podmioty, organy, wymienione w ust. 1 pkt 5 występują z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej w formie ustnej lub pisemnej. Wykorzystując formą pisemną zaleca się wykorzystanie wzoru wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

2)    Wnioski, o których mowa w ppkt 1 można pobrać w rejestracji Spółki lekarzy INTERCOR Sp. z o.o. lub na stronie internetowej www.intercor.pl

3)    Udostępnianie dokumentacji medycznej z leczenia w poradniach do wglądu następuje w obecności
 lekarza udzielającego ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w komórce organizacyjnej,
 w której dokumentacja została sporządzona. Zbiorcza dokumentacja medyczna udostępniana jest
 w zakresie wpisów dotyczących danego pacjenta.

4)    Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej w pozostałych przypadkach niż opisane w pkt. 3,4 następuje:

a)       w formie ustnej osobiście lub telefonicznie oraz pisemnej osobiście można składać w dni robocze
 od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:00 – 19:00 w rejestracji Spółki Lekarzy INTERCOR Sp. z o.o.

 1. w formie pisemnej za pomocą poczty (także i poczty elektronicznej) należy przesłać na adres pocztowy Spółka Lekarzy INTERCOR Sp. z o.o. ul.Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz lub adres email: rejestracja@intercor.pl

5)    W przypadku upoważnienia osoby innej niż wskazana w dokumentacji medycznej do wniosku należy dołączyć pisemne „Upoważnienie do udostepnienia dokumentacji medycznej”, którego wzór stanowi załącznik nr 2.

6)    Poświadczeń zgodności z oryginałem wydawanych dokumentów dokonuje Kierownik Obsługi Klienta lub inny upoważniony przez niego pracownik.

7)    Dokumentacja medyczna wydawana jest niezwłocznie, nie później niż w terminie do 7 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku. W przypadku przesłania wniosku pocztą elektroniczną po tych godzinach pracy, jako datę złożenia wniosku przyjmuje się kolejny dzień roboczy i termin ten liczy się od kolejnego dnia roboczego.

8)    Dokumentacja medyczna pacjentów Spółki Lekarzy Intercor Sp. z o.o. wydawana bezpośrednio wnioskodawcy lub osobie przez niego upoważnionej w rejestracji udostępniona jest po okazaniu dowodu uiszczenia stosownej opłaty, o której mowa w ust. 4 pkt 1. Opłaty można dokonać w rejestracji.

9)        Dokumentacja medyczna wydawana jest w rejestracji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 19:00 (ul. Kasztanowa 57, 85-605 Bydgoszcz);

10)    Udostępnienie dokumentacji medycznej musi być potwierdzone datą i podpisem udostępniającego
 oraz osoby, której ją udostępniono na złożonym wniosku (w przypadku odbioru dokumentacji)
 i odnotowuje się w rejestrze udostępnienie dokumentacji medycznej,

11)    Na wniosek zainteresowanego dokumentacja medyczna zostaje wysłana wraz dołączoną fakturą VAT
 za udostępnienie dokumentacji medycznej.

12)    Odmowa udostępnienia dokumentacji wymaga zachowania formy pisemnej oraz podania przyczyny.

 1. Zasady odpłatności:

1)        Wysokość opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej określa zarządzenie Prezesa Zarządu. Wyliczenie opłaty za udostępnienie dokumentacji w indywidualnych przypadkach należy do Kierownika Obsługi Klienta lub upoważnionego przez niego pracownika.

2)        Opłaty, o której mowa w pkt 1 nie pobiera się za udostępnienie dokumentacji medycznej:

 1. na potrzeby organów rentowych;

 2. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych;

 3. gdy wnioskodawca będący osobą fizyczną wykaże, że nie jest w stanie ponieść opłaty bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, po uzyskaniu decyzji Dyrektora Centrum o zwolnieniu z uiszczenie opłaty.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 52 33 999 33, adresem email: rejestracja@intercor.pl

30 lat
Doświadczenia